Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna  Państwa danych osobowych.

1.  Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek.

Dane kontaktowe:

Telefon: 54-283 60 78
Fax:       54-283 62 95
e-mail:   sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl 

 2.  Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.uzdrowiskociechocinek.pl

Dane kontaktowe:

Mirosław Ciuryło
telefon: +48 602 796 147;
e-mail: m.ciurylo@uzdrowiskociechocinek.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

 3.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług zdrowotnych;
 • rozliczania świadczonych usług;
 • udostępniania danych medycznych;
 • archiwizacji danych.

na podstawie:

 • Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO);
 • na podstawie zawartej przez Państwo z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4.  Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
 • oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:nazwisko i imię (imiona),
  1. datę urodzenia,
  2. oznaczenie płci,
  3. adres miejsca zamieszkania,
  4. numer PESEL – w przypadku noworodka numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  5. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 • datę sporządzenia;
 • informacje o wydaniu opinii lub orzeczenia lekarskiego.
 5.  Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności medycznej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonymi postępowaniami;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych - w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom Właściwych Agencji;
 • lekarzowi i pielęgniarce w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia - w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1 ustawy, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed komisją, o której mowa w pkt. 11;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 6.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7.  Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a następnie zniszczone:

 • po upływie 30 lat od ostatniej wizyty pacjenta, który zmarł z powodu uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 • po upływie 22 lat od ostatniej wizyty dziecka poniżej drugiego roku życia;
 • po upływie 20 lat od ostatniej wizyty pozostałych pacjentów;
 • po 10 latach zdjęcia RTG;
 • po 5 latach skierowania lub zlecenia lekarza.
 8.  Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu::

 • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.
 9.  Informacja o wymogu (dobrowolności) podania danych:

Zakres i cel, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe są wymogiem ustawowym, regulowanym ustawami:

 • z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
 • z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 160).

i podanie ich jest obowiązkowe. Nie podanie ich może skutkować brakiem uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 10. 

W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.

Zobacz także

WYDARZENIA